Oferowana przez nas usługa księgowa dotyczy przygotowania symulacji opłacalności planowanych inwestycji w przedsiębiorstwie w postaci opracowań tabelarycznych wraz z komentarzem. W ramach tej usługi, na podstawie pozyskanych informacji źródłowych oferujemy opracowanie projekcji finansowej, w wybranej przez Państwa perspektywie czasowej, planowanych inwestycji, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz analizy wskaźnikowej opłacalności planowanych działań.