Dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług doradczych dedykowanych świętokrzyskim firmom sektora MSP, poprzez ich profesjonalizację i podniesienie do standardu norm europejskich oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań elektronicznych, stanowi centralny i podstawowy cel działania oraz wyzwanie stojące przed nami jako Instytucją Otoczenia Biznesu, warunkującym sprostanie wymaganiom stawianym przez rozwijającą się gospodarkę. Profesjonalizacja i rozwój naszych usług ma na celu zwiększeniem zdolności przedsiębiorstw świętokrzyskiego sektora MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji, a tym samym wzrostem transferu wiedzy, innowacji i technologii.

Silna świadomość potrzeby profesjonalizacji naszej oferty wsparcia dla MSP pojmowana jest przez nas jako dostosowanie usług do oczekiwań klientów oraz świadczenie ich na najwyższym poziomie.

W procesie profesjonalizacji usług własnych postawiliśmy na innowacyjność poprzez wdrożenie zdalnej formuły świadczenia usług doradczych przy wsparciu rozwiązań elektronicznych Ponadto gwarancją jakości oferowanych przez nas rozwiązań jest wprowadzony i stosowany system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 : 2015-10 w zakresie realizacji usług szkoleniowych i doradczych o charakterze rozwojowym oraz usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Przedmiotem naszego projektu jest rozwój i profesjonalizacja oferty usług poprzez wyjście na rynek ze pakietyzowaną ofertą usług dedykowanych świętokrzyskiemu sektorowi MSP, z szczególnym naciskiem na MSP nowo powstałe, w postaci:

 • inkubacji przedsiębiorstw
 • doradztwa dla nowych firm
 • usług księgowych
 • usług prawnych
 • coachingu
 • doradztwa proinnowacyjnego
 • usług szkoleniowych
 • oraz innych usług około biznesowych o wysokim stopniu zindywidualizowania wynikającego z przeprowadzonej diagnozy potrzeb indywidualnego MSP które na poziomie wykonawczym koncentrować się będą na realizacji następujących działań wspierających, w których na podstawie zgromadzonego doświadczenia, upatrujemy predykatorów silnego wzrostu, rozwoju i ekspansji rynkowej podmiotów-odbiorców wsparcia:
  • Doradztwo w zakresie doboru adekwatnych form promocji produktów oferowanych przez podmiot.
  • Doradztwo w zakresie wyboru i sposobu organizacji sprzedaży produktów.
  • Doradztwo w zakresie podnoszenia wiedzy poprzez szkolenia, kursy, warsztaty dla przedsiębiorców i pracowników.
  • Doradztwo i pomoc w organizacji udziału w imprezach targowo-wystawienniczych.
  • Pomoc organizacyjno-prawna.
  • Doradztwo w zakresie wdrażania systemów jakości celem podniesienia wartości dodanej produktów.
  • Promocja regionu poprzez promocję włączania się pojedynczych przedsiębiorstw w sieć naszych regionalnych produktów i marek.

Suma powyżej przedstawionych pakietyzowanych usług została zaimplementowana na rynku w oparciu o pozytywnie zwalidowane rozwiązania przetestowane i wdrożone w ramach projektów zagranicznych - holenderskiego i francuskiego przy jednoczesnym wprowadzeniu działań ukierunkowanych na upowszechnianie technologii i usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców obejmowanych wsparciem IOB – PIPRIL OŚ.