Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski (PIPRiLOŚ) jest izbą gospodarczą reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie prowadzonej przez nich działalności polegającej na wytwarzaniu, wprowadzaniu na rynek a także na identyfikacji, uznawaniu i promocji produktów regionalnych lub lokalnych oraz innej działalności z tym związanej.

Zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy.

Misja (Strategia)

Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

Misją Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski (PIPRiLOŚ) jest reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz wspieranie ich w bieżącej działalności.

Polityka

W naszych działaniach wyjątkową uwagę przywiązujemy do jakości wykonywanych usług i zadań. Władze Izby zobowiązują się do spełnienia wszelkich wymagań oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do skutecznego wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015. Najwyższe kierownictwo ustanowiło niniejszą politykę jakości zakomunikowało kadrze i jest za nią odpowiedzialne.

Główny cel – istnienie i działanie.

Cele - istnienie

 1. poszukiwanie możliwości działań i ew. działania, które zapewnią Izbie stały przychód zabezpieczający bieżące realizowanie misji.
 2. poszukiwanie możliwości dofinansowania działań Izby ze źródeł zewnętrznych.

Cele - działalności

 1. kreowanie polityki wspierania rozwoju produktów regionalnych i lokalnych,
 2. udzielanie wsparcia członkom Izby w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych,
 3. promowanie inicjatyw gospodarczych członków,
 4. promowanie produktów regionalnych i lokalnych,
 5. pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rozwój przedsiębiorstw,
 6. organizowanie współdziałania swoich członków w dążeniu do poprawy własnej sytuacji prawnej i ekonomicznej,
 7. występowanie we wspólnym imieniu do organów władz państwowych, organów władz samorządu terytorialnego oraz innych organizacji,
 8. wspieranie regionalnych przedsiębiorców w działaniach na rzecz internacjonalizacji i poszerzania rynków zbytu,
 9. pomoc w uzyskaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych
 10. kształtowanie i upowszechnianie dobrego obyczaju oraz doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 11. organizowanie wszelkich uprzednio nie wymienionych działań ułatwiających i poprawiających warunki prowadzenia przez członków działalności, w tym także pomoc w tworzeniu wspólnych stowarzyszeń gospodarczych lub grup producentów rolnych,
 12. współorganizowanie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i tym podobnej integrującej środowisko członków Izby.