Oferowana przez nas usługa doradcza o charakterze (pro)innowacyjnym ma na celu utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa przez wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu i usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Moduł tej usługi zakłada realizację następujących możliwych form doradztwa na poziomie:

  1. Usługi polegającej na rozpowszechnianiu informacji i podnoszeniu świadomości w zakresie innowacji, polityk, ustawodawstwa oraz programów wsparcia.
  2. Usługi uczestnictwa w rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników badań.
  3. Usługi w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz budowania partnerstwa między wszelkimi podmiotami zajmującymi się innowacją – nawiązywanie kontaktów B2B.
  4. Usługi polegające na stymulowaniu potencjału przedsiębiorstw, zwłaszcza MMŚP, do wprowadzania innowacji.
  5. Usługi polegające na ułatwianiu łączenia z innymi usługami w zakresie innowacji.

Etapy usługi: usługa o charakterze diagnozującym potrzeby i sytuację przedsiębiorstaw, usługa informacyjna, usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym i wsparcie wdrożeniowe.