Oferowana przez nas usługa coachingu jest w pełni ukierunkowana na wsparcie pracownika w procesie samodzielnego rozwoju własnego potencjału w wybranym wcześniej obszarze.

Tak przyjęta koncepcja coachingu opiera się na relacji trójstronnej pomiędzy coachem, osobą coachowaną oraz osobą reprezentującą przedsiębiorstwo, np. przełożonym uczestnika usługi. Punktem wyjścia dla świadczenia tego typu usługi jest kontrakt zawierany pomiędzy coachem a klientem, zaakceptowany przez Przedsiębiorstwo. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie zaangażowania klienta w proces coachnigowy oraz powiązanie celów usługi z celami przedsiębiorstwa.